ORTH Multimedia

Fundacja Kreatywny Śląsk

Głównym celem działania Fundacji jest wzmacnianie jakości kapitału ludzkiego regionu oraz tworzenie warunków dla jego rozwoju w zgodzie z potrzebami rynku pracy i wyzwaniami cywilizacyjnymi. Dla Fundacji Kreatywny Śląsk przygotowaliśmy w maju serwis internetowy oraz zaplecze identyfikacyjne w postaci drobnej poligrafii.

Cele szczegółowe Fundacji obejmują:

a) wspieranie przemian kapitału ludzkiego jako fundamentu atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

b) tworzenie warunków dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich pomysłów mieszkańców regionu,

c) kształtowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój kapitału ludzkiego regionu,

d) promowanie regionu jako obszaru o wysokiej atrakcyjności kapitału ludzkiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) projekty naukowo-badawcze, w tym projekty o charakterze międzynarodowym ukierunkowane na jakości i procesów przemian regionalnego kapitału ludzkiego, a także tworzenie nowatorskich podejść do badania kapitału ludzkiego,

b) działania na rzecz promocji przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności mieszkańców oraz wykorzystywania tych wartości na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,

c) działania rozwijające kompetencje przedsiębiorców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,

d) działania podnoszące kompetencje mieszkańców regionu w zakresie kształtowania karier zawodowych,

e) projekty edukacyjne i oświatowe adresowane do różnych grup wiekowych mieszkańców regionu,

f) działania na rzecz zwiększania możliwości włączania się mieszkańców w procesy rozwoju lokalnego i regionalnego,

g) działania krzewiące wiedzę o kulturze i dziedzictwie historycznym Śląska,

h) działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i postaw proekologicznych,

i) działania na rzecz promocji kultury fizycznej i sportu,

j)  działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji walorów turystycznych Śląska

k) działania na rzecz wykorzystywania kultury, sportu, rekreacji, turystyki aktywności obywatelskiej w kształtowaniu kapitału ludzkiego,

l) działania ułatwiające dialog, podejmowanie współpracy i realizację partnerskich projektów integrujących podmioty zajmujące się wspieraniem rozwoju kapitału ludzkiego,

m) działania promujące region jako miejsce o wysokiej atrakcyjności dla kreatywnych i przedsiębiorczych osób oraz inwestorów tworzących miejsca pracy dla kapitału ludzkiego nowej generacji,

n) działalność wydawniczą,

o) występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zakresie działalności statutowej,

p) programy stypendialne dla mieszkańców Śląska.

 

 

Zajmujemy się tworzeniem stron i sklepów internetowych
z dedykowanym layoutem graficznym, responsywnością oraz
wsparciem dla działań SEO/SEM.
Tworzymy identyfikację wizualną, logotypy, projekty poligraficzne, animacje, prezentacje i reklamy HTML5.
Zapewniamy pozycjonowanie, obsługę kampanii reklamowych, a także postprodukcję video, udźwiękowienie i panoramy 360°.

 

 

    Sprawdź nasze portfolio:

strony www rybniksklepy internetowe rybnikpoligrafia rybnikanimacje i HTML5logotypy rybnik

mr2

214-240-atvrow-01

214-240-woryna-02

214-240-volley-01